>

novosti logo

Kronika Kronika

Danijela Vuković: Ravnomjerniji razvoj

Potpredsjednica VSNM Dubrovačko-neretvanske županije: Priča o ratu je gotovo svakodnevna i nezaobilazna, aktualna i dramski vrlo živa. Sve to utječe na mlade ljude koji traže svoje mjesto

Kakav je generalni položaj Srba u županiji i koliko politička situacija utiče na međunacionalne odnose prije?

Stvaranjem zakonskih preduvjeta osigurala se politička klima koja pogoduje ostvarivanju prava nacionalnih manjina, pa tako i srpske manjine u našoj županiji. Usprkos tome, postoje predrasude prema zajednici u manjem dijelu javnosti, ali naglašavam da su to iznimni slučajevi. U tome smislu treba naglasiti važnost odgojno-obrazovnog sistema i medija koji imaju važnu ulogu u kreiranju javnog mišljenja i djelovanja. Naravno da i visoka politika ostavlja traga na svakodnevni suživot većinskog i manjinskog stanovništva. Konstantno se naglašavaju razlike, ali jako malo se govori o onome što nas povezuje i spaja.

Zapošljavanje u našoj županiji većinom diktira turistički sektor, kojemu možemo zahvaliti sve bolji standard građana, što na žalost nije primjer u većem dijelu Hrvatske. Iako primjer Dubrovnika ostavlja pozitivan dojam, u tome pogledu ne možemo ne spomenuti ostatak županije, onih dijelova koji su već godinama zapušteni i gdje mladi ljudi gotovo nemaju nikakvu alternativu. Kao i ostalim krajevima Hrvatske, vidljiva je očita potreba za ravnomjernijim razvojem, koji bi se u ovom slučaju odnosio prvenstveno na razvoj ruralnih područja. Za razliku od većeg dijela zemlje, u našoj županiji nema znatnijih odstupanja od popisa stanovništva 2011. godine kad je ovdje bilo 2.862 pripadnika srpske manjine, najvećim dijelom u Dubrovniku i oko 350 na području Metkovića. Osim toga, nakon ulaska u EU nije bilo ni iseljavanja.

Može li se reći da dobrim odnosima doprinosi i suradnja Rimokatoličke crkve i SPC-a?

Treba pozdraviti svako javno istupanje na području svih oblika suradnje, svih institucija. Ipak, usudila bih se reći da suradnja katoličke i pravoslavne crkve na području naše županije prolazi dosta nezapaženo među građanima.

Koliko je težak položaj mladih i žena u našoj zajednici?

Žene i mladi srpske zajednice dijele sudbinu svojih sugrađana. Mladi su još uvijek opterećeni sjenama prošlosti, mada je prošlo puno godina od rata u kojemu sam i sama bila dijete, priča o ratu je gotovo svakodnevna i nezaobilazna, aktualna i dramski vrlo živa. Sve to utječe na mlade koji traže svoje mjesto pod ovim dijelom neba. Svjedoci smo položaja današnje žene u društvu, a ako tome još dodate da ste Srpkinja, nalazite se u ne baš zavidnoj situaciji. Mada se dosta govori o ravnopravnosti spolova, položaj žene ostaje tek dobro zakonski uokviren, bez primjene u praktičnom životu.

Što radi vaše Vijeće i kakva je koordinacija aktivnosti s drugim vijećima i predstavnicima u županiji, kao i sa SNV-om?

Naše Vijeće radi djelotvorno na tome se međunacionalna tolerancija i suradnja afirmiraju, tako da se o Srbima i Hrvatima govori u kontekstu prijateljstva i uzornih odnosa. Također, za svaku je pohvalu suradnja sa našim gradskim i županijskim vlastima. Aktivnosti našeg Vijeća odnose se na obilježavanje značajnih datuma iz povijesti, pružanje pravne i savjetodavne pomoći, obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti, ukazivanje na negativne pojave koje štete međunacionalnoj građanskoj suradnji. Pomaže nam što su riješena statusna pitanja Vijeća, kao što su prostor i financiranje od županije. Sa središnjim uredom SNV- a surađujemo dosta dobro. Naglašavam iznimno veliku potporu kod pravnih pitanja i tehničkih nedostataka s kojima sa svakodnevno susrećemo, te svakako podržavamo sastanke i suradnju između svih županijskih, ali i gradskih predsjednika Vijeća. Mislim da bi to doprinijelo boljoj protočnosti informacija i još više ojačalo samu strukturu Vijeća.

Koliko djeluju srpske organizacije u županiji, ako ih ima, i da li ima djece na nastavi po modelu C?

U našoj županiji nema posebno organiziranih srpskih organizacija, iako je oko toga bilo nekih pokušaja. Vijeće dijelom provodi seminarski oblik dodatne nastave srpskog jezika i povijesti za učenike srpske nacionalnosti iz Dubrovnika i Metkovića, ali u tome dijelu imamo organizacijskih poteškoća, nadamo se ne zadugo.

1/1