>

novosti logo

Kronika Kronika

Ipak registracija škola?

Župan Vukovarsko-sremske županije razgovarao sa predstavnicima srpske zajednice: Odluku o preregistraciji tri manjinske škole doneće saborski Odbor za obrazovanje

U prostorijama Vukovarsko-sremske županije održan je sastanak župana Bože Galića i srpskih predstavnika, nakon kojeg bi napokon trebalo doći do napretka dugog procesa prenosa osnivačkih prava za škole u Borovu, Negoslavcima i Markušici, u kojima se mahom školuju deca srpske nacionalnosti po A modelu.

U srpskoj delegaciji prisutni su bili Đorđe Ćurčić, zamenik župana iz srpske nacionalne manjine, Srđan Jeremić, predsednik Zajedničkog veća opština iz Vukovara, Dušan Jeckov, predsednik Županijske organizacije SDSS-a i Vinko Lazić, predsednik kluba većnika SDSS-a u skupštini Vukovarsko-sremske županije.

Srpski predstavnici i u ovoj su prilici iskazali svoje nezadovoljstvo što još uvek nije izvršen prenos osnivačkih prava za tri škole, iako su ti zahtevi upućeni još 2015. godine. Podsetimo, Vukovarsko-sremska županija je kao osnivač škola, više od dve decenije odbija da škole u sredinama s većinskim srpskim stanovništvom, u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu po modelu A, registruje kao škole srpske nacionalne manjine, a poslednje tri godine ignorisala je zahteve ove tri opštine za prenosom osnivačkih prava nad školama.

Župan Galić je pojasnio da je Županija uputila dopis Odboru za obrazovanje hrvatskog sabora, koji je kao donosilac zakona, jedini merodavan da pojasni da li se čl. 93. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju odnosi i na spomenute tri škole. Nakon dobijanja mišljenja ovog odbora Županija će, kako je rečeno, postupiti prema njemu.

Nakon te, za srpsku zajednicu iznimno važne teme, razgovaralo se o pomoći županije opštinama koje su većinski nastanjene srpskim stanovništvom. Župan Galić je obećao podršku svakoj od spomenutih opština. Konkretno, za Opštinu Negoslavci Županija će sufinancirati izradu projektne dokumentacije za školsku dvoranu, za Borovo projektnu dokumentaciju za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe, a za Markušicu i Trpinju će izdvojiti sredstva za njihove prioritetne projekte. Osim toga Županija će u zaposliti i pripadnika srpske zajednice, najverovatnije tehničkog profila. Osim spomenute pomoći, će u tekućoj godini nastaviti sa sufinanciranjem rada Zajedničkog veća opština iz Vukovara, a nešto veća sredstva izdvojit će se za projekte Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije. Župan Galić je obećao i podršku radu i delovanju udruženja i organizacija sa područja županije koje okupljaju pripadnike srpske zajednice, a koji svojim radom obogaćuju društveni život u svojim sredinama.

1/1