>

novosti logo

Vijesti / Kultura Vijesti / Kultura

Socijalistički spomenici i modernizam

Međunarodni dvodnevni simpozij Socijalistički spomenici i modernizam osvrće se na problem historizacije socijalističkih spomenika kako u terminima povijesti umjetnosti tako i s obzirom na historiju nekadašnjih socijalističkih država i emancipatornih borbi koje su inspirirale Modernizam. Povezujući istraživače iz različitih polja i disciplina simpozij postavlja pitanja spomeničke forme i stila, prostornog planiranja te komemorativnih praksi koje se pojavljuju i na Istoku i na Zapadu kroz 20. stoljeće

SOCIJALISTIČKI SPOMENICI I MODERNIZAM

6.-7.11.2015. MaMa, Zagreb

Međunarodni dvodnevni simpozij Socijalistički spomenici i modernizam osvrće se na problem historizacije socijalističkih spomenika kako u terminima povijesti umjetnosti tako i s obzirom na historiju nekadašnjih socijalističkih država i emancipatornih borbi koje su inspirirale Modernizam. Povezujući istraživače iz različitih polja i disciplina simpozij postavlja pitanja spomeničke forme i stila, prostornog planiranja te komemorativnih praksi koje se pojavljuju i na Istoku i na Zapadu kroz 20. stoljeće.

Modernizam će ovdje biti uzet kao društveno-politička baza čija su (ideološka) nadgradnja spomenici trebali biti, to jest, socijalizam će biti shvaćen prije svega i kao modernistički projekt. Razumijevajući modernizam  ne samo kao period u povijesti umjetnosti već kao socijalnu i političku praksu, preispitati će se sličnosti i razlike memorijala u socijalističkim zemljama sa njihovim Zapadnim inačicama.

Propitujući, pak, propadanje i rušenje socijalističkih spomenika nakon pada Željezne zavjese, kao i nedavne pokušaje njihove valorizacije sa pozicije materijalističke historije simpozij će sa osvrnuti na estetičku fetišizaciju Modernizma danas te na pokušaje njegove aproprijacije u kanone nacionalnih umjetnosti.

Organiziraju: Lana Lovrenčić, Tihana Pupovac, BLOK

Moderiraju Dafne Berc, Lana Lovrenčić & Tihana Pupovac

PROGRAM

Petak, 6.11.2015.

10:00 – 10:30 Uvodni govor

10:30 – 13:30 Heroj, partizan, radnik: figure modernosti

Rachel Aumiller Pronalaženje Antigone među duhovima Slovenije

Tomislav Augustinčić Narodni heroj, spomenik i društvena memorija. Rade Končar usred socijal(ističk)nih/ modernističkih projekata i proizvodnih paradigmi

Owen Hatherley Spomenici veličanstvenom porazu — Socijalistička memorijalna umjetnost u Velikoj Britaniji

13:30 – 15:00 Pauza za ručak

15:00 – 18:00 Normalizacija socijalizma

Aneta Vasileva, Emilia Kaleva  Napajanje socijalizma: Bugarski socijalistički spomenici u 21. stoljeću

Vlada Kulić  Odupiranje orijentalizaciji

Agata Pyzik  Zagrobni život spomen-obilježja Crvenoj armiji u Poljskoj: Međunarodna perspektiva

18:20 – 19:00 Diskusija

Subota, 7.11.2015.

10:00 – 13:00 Prostori post-socijalizma

Romeo Kodra  Arhitektonski monumentalizam u tranzicijskoj Albaniji

Goran Janev  Teret prošlosti: osporavanje socijalističke baštine u Makedoniji

Iva Grubiša  Tko se na Trešnjevci sjeća? Spomen obilježja partizanskim tiskarama između društvene memorije i zaborava

13:15 – 14:00 Milan Rakita  Nelagodnost u modernizacijskom diskursu

14:00 - 14:20 Pauza za kavu

14:20 – 15:00 Diskusija

Simpozij se održava u sklopu međunarodnog suradničkog projekta Heroes We Love

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SOCIALIST MONUMENTS AND MODERNISM

6.-7.11.2015. MaMa, Zagreb

Socialist Monuments and Modernism is a two day inter national symposium addressing the problems of historization of socialist monuments in terms of art history as well as in terms of the history of former socialist countries and emancipatory struggles that inspired Modernism. By bringing together researchers across different fields and disciplines the symposium will address questions of monumental forms and style, spatial planning and commemorative practices that emerge both East and West through the span of the 20th century.

Modernism will be taken as the socio-political base whose (ideological) superstructure the monuments were supposed to be, that is to say, socialism will be understood as a modernist project. By taking modernism not only as a period in art history but as a social(ist) and political practice, differences between memorials in former socialist countries as well as their difference with memorials in the West will be questioned.

Questioning the decay and destruction of socialist monuments after the fall of the Iron curtain and the recent attempts of their valorisation from the position of a materialist history the conference will also address the aesthetic fetishism of Modernism today and attempts at its appropriation into the canon of national arts.

Oganized by Lana Lovrenčić, Tihana Pupovac, BLOK.

Moderated by Dafne Berc, Lana Lovrenčić & Tihana Pupovac.

Friday, 6.11.2015.

10:00 – 10:30 Introductory speech

10:30 – 13:30 Hero, partisan, worker: Figures of Modernity

Rachel Aumiller Finding Antigone Amongst Slovenia’s Undead

Tomislav Augustinčić  A People’s Hero, a Monument and the Social Memory. Rade Končar in the midst of Social(ist)/Modernist Projects and Paradigms of Production

Owen Hatherley Monuments to Glorious Defeat — Socialist Memorial Art in Britain

13:30 – 15:00 Lunch break buffet

15:00 – 18:00 Normalising Socialism

Aneta Vasileva, Emilia Kaleva  Recharging Socialism: Bulgarian Socialist Monuments in XXI. Century

Vlada Kulić Countering Orientalization

Agata Pyzik The Afterlife of Red Army Memorials in Poland: International Perspective

18:20 – 19:00 Round table discussion

Saturday, 7.11.2015.

10:00 – 13:00 Spaces of Post-socialism

Romeo Kodra Architectural Monumentalism in Transitional Albania

Goran Janev Burdensome Past: Challenging the Socialist Heritage in Macedonia

Iva Grubiša Who remembers in Trešnjevka? Memorials to Partisan Printing Houses Between Social Memory and Oblivion

13:15 – 14:00 Milan Rakita Modernizaton Discourse and its Discontents

14:00 - 14:20 Coffee break buffet

14:20 – 15:00 Round table discussion

1/1